6 มิถุนายน 2023
การศึกษาในปัจจุบัน

ราชมงคลพระนครเปิด 7 หลักสูตรเพื่อรองรับอาชีพเด็กไทยยุคใหม่ ขณะที่ ‘ณัฐวรพล’ย้ำเสริมเรียนรู้โลกการทำงานจริง พร้อมเติมทักษะพื้นฐานจากผู้มีประสบการณ์ตรง สนใจสมัครเรียนตรี โทและเอกผ่านระบบออนไลน์

อาชีพในยุคปัจจุบันและอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์จะทำงานแทนคนมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับบริษัทต่าง ๆได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อผู้เรียนและภาคอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า ราชมงคลพระนครในฐานะผู้ผลิตกำลังคน จำเป็นต้องมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย และหลักสูตรสถิติสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาในปัจจุบัน

หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ,หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ,หลักสูตรคหกรรมศาสตรศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ,หลักสูตรผู้ประกอบการ และหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ  เป็นต้น  ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า   ในปีการศึกษา 2566 ราชมงคลพระนคร ได้เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบทีแคส (TCAS ) รอบที่ 2 โควตา โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566

รอบที่ 3 แอดมิชชั่น สมัครวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 และรอบที่ 4 รับตรงอิสระ สมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2566 โดยเปิดรับทั้ง 9 คณะ และ 1 สถาบัน

ส่วนระดับปริญญาโทเปิดรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม), คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ,บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล) ,เทคโนโลยีมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น)และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ)

สำหรับระดับปริญญาเอก เปิดรับหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ,บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ,วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน วิศวกรรมไฟฟ้า) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารแห่งรัฐ)

ข่าวแนะนำ : ตรีนุช ย้ำพบทุจริตแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาโทษหนัก